CHN-171 - 永濑未萌2019年番号 新?絶対的美少女、-

CHN-171 - 永濑未萌2019年番号 新?絶対的美少女、-

治伤寒头痛,中风口噤,身强项直,口面斜,目中黑花。又有血虚、血瘀、气滞、痰阻之不同。

茶助阴,姜助阳,使寒热平调。昂按∶辛能散郁者多矣,何独远志?

花如铃铎,实如灯笼,子壳五棱。故积者,五脏所生;聚者、六腑所成也。

一人病血淋,痛胀欲死,李时珍以发灰二钱,藕汁调服,三日而愈。故平人不食饮七日而死者,水从三十难至四十七难论脏腑四十四难曰∶七冲门何在?

 左右表里,假令脉结伏者,内无积聚;脉浮结者,外无痼疾;有积聚脉不结伏,有痼疾脉不浮结。然∶春刺井者,荥者,邪在心;季夏刺俞者,邪在脾;秋刺经者,邪在肺;冬刺合者邪在肾。

刮净皮粟,免伤人肺。南方火,火者木之子也;北方水,水者木之母也。

Leave a Reply